Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatowi, który zdał maturę na poziomie szkoły dwujęzycznej wynik z egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta. Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%. Jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%.

Powyższe stosuje się w przypadku,  gdy kryteria przyjęć na wybranym kierunku studiów nie precyzują przeliczania wyniku z poziomu dwujęzycznego.

Pod pojęciem kandydata, który zdał maturę na poziomie szkoły dwujęzycznej, należy rozumieć także kandydata, który zdał egzamin z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.