Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Cudzoziemcy - sprawozdanie

Sprawy bieżące

Wykaz cudzoziemców wg stanu na dzień 31 grudzień 2016 r. - termin 5 styczeń 2017r.

 

Uprzejmie proszę o sporządzenie wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazów cudzoziemców studiujących w Państwa wydziale lub jednostce dydaktycznej na podstawie danych zawartych w USOS:

  1. cudzoziemców mobilność pionowa (odbywanie pełnego cyklu kształcenia) w roku akademickim 2016/2017 na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich — wg arkusza 1,
  2. cudzoziemców mobilność pionowa (odbywanie pełnego cyklu kształcenia) w roku akademickim 2016/2017 na studiach doktoranckich — wg arkusza 2,
  3. cudzoziemców – mobilność pozioma (studia częściowe) w roku akademickim 2016/2017 na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich — wg arkusza 3,
  4. cudzoziemców – mobilność pozioma (studia częściowe) w roku akademickim 2016/2017 na studiach doktoranckich — wg arkusza 4,
  5. cudzoziemców na innych formach kształcenia w roku akademickim 2016/2017 na studiach podyplomowych, stażach habilitacyjnych, stażach naukowo badawczych – wg arkusza nr 5,
  6. cudzoziemców absolwentów studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich dla których rok akademicki 2015/2016 był ostatnim rokiem studiów, oddzielnie dla każdego poziomu kształcenia na formularzach dotyczących mobilności pionowej (odpowiednio arkusz  1 lub 2 ) zaznaczeniem w rubryce „uwagi” – absolwent.

 

W sporządzonych wykazach, o których mowa powyżej, nie należy umieszczać cudzoziemców uczestniczących w Programie Erasmus +

Proszę przy wypełnianiu poszczególnych arkuszy w kolumnie nr 3 („Karta Polaka”) o zaznaczenie w niej osób posiadających Kartę Polaka lub posiadających polskie pochodzenie w rozumieniu art. 5 ust. 1-3 ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. 2004.53.532 z późn. zm.).

Wykazy proszę obowiązkowo sporządzić zgodnie z wzorami i przekazać w wersji papierowej do Działu Kształcenia a w wersji elektronicznej przesłać na adres e-mail: rafal.machna@us.edu.pl    Proszę również podać imię, nazwisko oraz numeru telefonu osoby sporządzającej dany wykaz.

Uprzejmie proszę o dołożenie należytej staranności przy sporządzaniu wyżej wymienionych wykazów cudzoziemców i przekazanie ich do Działu Kształcenia w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2017 r.

 

Do pobrania

 

 

 

 

 

Sprawy zrealizowane


 

Wykaz cudzoziemców przyjętych, skreślonych oraz tych którzy nie podjęli kształcenia w roku akademickim 2015/2016 - stan na 30.10.2015 - termin do 13 listopad 2015

 


Cudzoziemcy przyjęci na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim  2013/2014 -  stan na dzień 24 października 2013 r. -  termin 08 listopada 2013

 

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.