facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkole podstawowej

Studia prowadzone w trybie zaocznym przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i posiadają uprawnienia pedagogiczne. Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu obejmującego treści programowe przedmiotu „przyroda” zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku).

Studia realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i odpowiadają realizacji 4 modułu tego rozporządzenia.

Prowadzone są w oparciu o wieloletnie doświadczenia w przygotowaniu nauczycieli przyrody oraz o zasoby Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Zakres tematyczny oraz nowoczesne metody i formy prowadzonych zajęć gwarantują dobre przygotowanie nauczycieli do nauczania przyrody w szkołach podstawowych. W warstwie dydaktycznej zajęcia prowadzone są przez czynnych zawodowo nauczycieli o dużym doświadczeniu dydaktycznym oraz doradców metodycznych, autorów programów i podręczników szkolnych. W ramach studiów prowadzone są zajęcia z zakresu przygotowania, przeprowadzania i dydaktycznego wykorzystania prostych obserwacji oraz eksperymentów dydaktycznych, prowadzenia zajęć terenowych oraz związanych z wykorzystaniem dostępnych na rynku programów multimedialnych i zasobów Internetu. Dodatkowym atutem studiów są zajęcia z zakresu podstaw prawa oświatowego.

czas trwania

trzy semestry

zasady naboru

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Celem jest nabycie przez uczestników kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotu „przyroda” w szkole podstawowej oraz podniesienie ogólnych kompetencji dydaktycznych.

wymagane dokumenty

  • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich
  • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
  • podanie o przyjęcie
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie
  • opłata za I semestr

data rozpoczęcia

Z chwila zebrania odpowiedniej liczby osób.

miejsce składania dokumentów

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
40-032 Katowice,
ul. Jagiellońska 28
pokój B-13

tel.: 32 255-58-73, 32 200-94-61
fax: 32 200-93-61
e-mail: biologia@us.edu.pl

termin składania dokumentów

Dokumenty składać można przez cały rok.

opłata

1800 zł za semestr.

limit przyjęć

min. 20 osób

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.